Idee zmieniam w rzeczywistosć. Wywiad z Piotrem Uszokiem

Kategorie: Biznes Silesia24
Utworzone: poniedziałek, 12 stycznia 2015 Autor: Dawid Kwiecień, foto. UM Katowice

 

Panorama Silesia: W październiku miało miej­sce oficjalne otwarcie NOSPR-u, niedługo do użytku zostanie oddane także Międzynarodo­we Centrum Kongresowe oraz nowa siedziba Muzeum Śląskiego. Wydaje się więc, że "zosta­wia" Pan Katowice w najlepszym czasie. Jakie wyzwania stoją obecnie przed miastem?

Wywiad z Piotrem Uszokiem16 lat mojej prezydentury podzieliłem nie na kadencje, ale na dwa okresy rozwojowe liczące po osiem lat. Lata 1998-2006 to czas budowy nowoczesnych dróg, realizacji rozwiązań komu­nikacyjnych na miarę XXI wieku. Potem nastą­piło kolejnych osiem lat dedykowanych prze­budowie centrum. Być może potrzeba jeszcze pół roku, może rok, aby te sprawy zakończyć. Sytuacja techniczna i finansowa miasta pozwa­lają te projekty sfinalizować. A pytanie o kolejne cztery, a może i osiem lat? Wydaje mi się, że teraz powinien nastąpić odwrót w kierunku dzielnic. Większe środki powinny zostać przeznaczone na ich rozwój. Ponadto uważam, że mieszkańcy coraz bardziej powinni angażować się w party­cypowanie w tym, co powinno zostać wykonane w ich najbliższym otoczeniu. Uważam, że teraz powinniśmy się na tym skoncentrować i może­my to zrobić, bo te duże zadania zostały zrealizo­wane - i dobry układ komunikacyjny, i przebu­dowane centrum - więc w moim przekonaniu nadszedł czas na dzielnice.

W tym roku mieszkańcy Katowic po raz pierw­szy otrzymali pieniądze w ramach budżetu obywatelskiego. Czy dobrze wykorzystali nową możliwość?

Budżet obywatelski został zaakceptowany przez mieszkańców, szczególnie osoby zain­teresowane aktywnym udziałem w funkcjo­nowaniu i unowocześnianiu naszego mia­sta. Jednym z kluczowych celów budżetu obywatelskiego jest zainicjowanie społecznej debaty na poziomie lokalnym dającej mieszkań­com możliwość rozważenia realnych potrzeb ich społeczności oraz podjęcia przemyślanego wyboru. W Katowicach cel ten został osiągnię­ty - w 2015 roku zostanie zrealizowanych 86 wybranych projektów. Zaangażowanie podczas głosowania pokazało, że społeczności lokalne mają ogromny potencjał. Kolejne lata powinny być więc czasem otwarcia się na dzielnice i wła­śnie na społeczności lokalne. Podejmowane przez nich działania wspólnie kształtują wizję całego miasta.

Wywiad z Piotrem Uszokiem

Rządził Pan miastem nieprzerwanie przez 16 lat. To bardzo długo. Czy łatwo było zrezy­gnować i oddać stery młodszemu pokoleniu?

Podjąłem decyzję, że nie będę kandydował, już w 2010 roku - zapowiedziałem, że jest to moja ostatnia kadencja. Przystąpiłem do realizacji bardzo poważnego programu rozwojowego naszego miasta, wynikającego z założeń mojego programu wyborczego z 2006 roku. Wyznaczyli­śmy wówczas sześć stref rozwojowych w ścisłym centrum, przygotowaliśmy dokumentację pro­jektową, zabezpieczyliśmy źródła finansowania dla tych projektów. Już wtedy mówiłem, że lata 2010-2015 będą czasem przebudowy centrum. Zrewitalizowaliśmy ul. Mariacką, zapowiadałem przebudowę dworca głównego i układu komu­nikacyjnego wokół - to się stało. Przystąpiliśmy do bardzo dużej inwestycji, związanej z prze­budową terenu po kopalni Katowice, gdzie po­wstały Muzeum Śląskie, które jest inwestycją Marszałka, nowa siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, a na początku roku zostanie zakończona budowa Międzynaro­dowego Centrum Kongresowego. Komplekso­wo zmodernizowaliśmy Spodek. Rozpoczęliśmy także potężną inwestycję, z której skali i zakresu nikt prawdopodobnie nie zdaje sobie sprawy, mam tu na myśli przebudowę strefy Rondo-Ry­nek. Projekt wiąże się z przebudową układu ko­munikacyjnego i korytarza rzeki Rawy. Równo­legle prowadziliśmy wielkie inwestycje liniowe - niemal ukończyliśmy przebudowę kanalizacji miasta, wartą 600 mln zł. Jednakże w związ­ku z tym, że pozyskaliśmy w ostatnim okresie dodatkowe środki, rozszerzyliśmy to przedsię­wzięcie i prace będą trwały jeszcze w roku 2015. Podobnie z tramwajami - zmodernizowaliśmy całą sieć tramwajową w Katowicach. Pozostaje jedynie odcinek od Pętli Słonecznej do Siemia­nowic, ale jeszcze nie przesądzono o trasie. Za­kupiliśmy nowe tramwaje. Zmodernizowaliśmy starszy tabor. Projekt de facto jest skończony, ale również w tym przypadku pozyskaliśmy nowe środki, stąd też realizowane są dodatkowe zada­nia, chociażby przebudowa centralnego placu w Szopienicach. To daje mi satysfakcję i komfort, że w zasadzie przy dużym wysiłku pracowników Urzędu Miasta, miejskich jednostek organizacyj­nych zrealizowaliśmy wiele zaprojektowanych zadań.

Za rok odbędą się wybory parlamentar­ne, w których możliwe, że Pan wystartuje. Co Piotr Uszok zamierza robić przez najbliż­sze 12 miesięcy?

Wywiad z Piotrem UszokiemPrzez najbliższy rok obowiązuje mnie, zgodnie z przepisami, zakaz pełnienia funkcji w przed­siębiorstwach, wobec których wydawałem decyzje administracyjne. Przez okres swojej prezydentury przebywałem na bezpłatnym urlopie udzielonym przez kopalnię Murcki Staszic. W związku z zakazem zwróciłem się do prezesa Holdingu o przedłużenie urlopu na czas obowiązywania tego wyłączenia. Prezy­dent Marcin Krupa zaproponował mi funkcję doradcy w zakresie inwestycji, których realiza­cja jest na etapie zakończenia, np. Międzyna­rodowego Centrum Kongresowego, obszaru Rondo-Rynek czy przebudowy linii tramwa­jowych w Śródmieściu. Chciałbym przez rok służyć nowemu prezydentowi pomocą, mając jednak świadomość, że to on jest prezyden­tem i on rządzi.

Wywiad z Piotrem Uszokiem

W 2013 roku w Katowicach odbyły się elimina­cje Intel Extreme Masters, w 2014 finał. Obie imprezy okazały się sukcesem, a w przyszłym roku impreza po raz kolejny zawita do Spodka. Organizacja mistrzostw świata w piłce siatko­wej również nie zawiodła kibiców. Czy duże, sportowe imprezy mogą okazać się mocną stroną Katowic?

Katowice od lat promują się poprzez sport, wiel­kie wydarzenia zawsze gościły w naszym mie­ście zmieniając jego wizerunek, co szczególnie widoczne jest w ostatnim czasie. Cieszę się, że wśród wielu imprez o międzynarodowej randze mieliśmy możliwość gościć Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn tak w fazie elimi­nacji jak i wspaniałego finału. Mistrzostwa te to ogromny sukces nie tylko polskiej siatkówki, ale i naszego miasta, które wzorowo zdało egzamin z ich organizacji. Spodek, jako jedna z najlep­szych hal po raz kolejny wpisał się w historię złotymi literami. Odbywają się tutaj między in­nymi także największe wydarzenia o międzyna­rodowej randze, np. Mistrzostwa Europy w Ko­szykówce EuroBasket, rozgrywki Ligi Światowej w piłce siatkowej czy turniej kobiecy WTA Ka­towice Open, zaś w roku 2016 gościć będziemy Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn. Także organizatorzy najbardziej prestiżowego turnieju e-sportowego na świecie podjęli de­cyzję o rozegraniu finałów dziewiątego sezonu Intel Extreme Masters w katowickim Spodku. Będzie to również sprawdzian nowo powstałego Międzynarodowego Centrum Kongresowego, gdzie odbędzie się część targowo konferencyjna imprezy. Święto e-sportu i technologii zawita do Spodka w dniach 12 - 15 marca 2015 roku.

Gorące tematy

Sezon festiwali otwarty!

Sezon festiwali otwarty!

Wszystko wskazuje na to, że otwarcie tegorocznego sezonu polskich festiwali będzie naprawdę mocne! Jeżeli jeszcze nie macie planów na weekend...to już chyba po problemie. Fani muzyki więcej

Snowfest - znamy już pełen line up!

Snowfest - znamy już pełen line up!

Już niedługo SnowFest Festival powered by Tauron po raz 7. udowodni, że impreza do rana pod gołym niebem to nie tylko domena ciepłych, letnich miesięcy. Najgorętsze wydarzenie trwającego więcej

Snowfest - drugie ogłoszenie!

Snowfest - drugie ogłoszenie!

Siódma edycja festiwalu SnowFest - najgorętszego wydarzenia w samym środku zimy - odbędzie się 28 i 29 lutego w Szczyrku. Po raz kolejny na terenie amfiteatru pojawi się liczna grupa więcej

MIASTA MAJĄ DOBRY PR

MIASTA MAJĄ DOBRY PR

Jak polskie miasto stało się rozpoznawalne na całym świecie, jak wciągnąć w marketing miejsc influencerów, jak wykorzystać storytelling w samorządach, jakie akcje społeczne prowadzić, aby więcej

Nowa muzyka

Nowa muzyka

Na mapie polskich festiwali można spokojnie doliczyć się co najmniej kilkudziesięciu pozycji. Niektóre są małe, kameralne, zaszyte w podziemiach fortu lub leśnej głuszy. Inne wręcz więcej