Idee zmieniam w rzeczywistosć. Wywiad z Piotrem Uszokiem

Kategorie: Biznes Silesia24
Utworzone: poniedziałek, 12 stycznia 2015 Autor: Dawid Kwiecień, foto. UM Katowice

 

Panorama Silesia: W październiku miało miej­sce oficjalne otwarcie NOSPR-u, niedługo do użytku zostanie oddane także Międzynarodo­we Centrum Kongresowe oraz nowa siedziba Muzeum Śląskiego. Wydaje się więc, że "zosta­wia" Pan Katowice w najlepszym czasie. Jakie wyzwania stoją obecnie przed miastem?

Wywiad z Piotrem Uszokiem16 lat mojej prezydentury podzieliłem nie na kadencje, ale na dwa okresy rozwojowe liczące po osiem lat. Lata 1998-2006 to czas budowy nowoczesnych dróg, realizacji rozwiązań komu­nikacyjnych na miarę XXI wieku. Potem nastą­piło kolejnych osiem lat dedykowanych prze­budowie centrum. Być może potrzeba jeszcze pół roku, może rok, aby te sprawy zakończyć. Sytuacja techniczna i finansowa miasta pozwa­lają te projekty sfinalizować. A pytanie o kolejne cztery, a może i osiem lat? Wydaje mi się, że teraz powinien nastąpić odwrót w kierunku dzielnic. Większe środki powinny zostać przeznaczone na ich rozwój. Ponadto uważam, że mieszkańcy coraz bardziej powinni angażować się w party­cypowanie w tym, co powinno zostać wykonane w ich najbliższym otoczeniu. Uważam, że teraz powinniśmy się na tym skoncentrować i może­my to zrobić, bo te duże zadania zostały zrealizo­wane - i dobry układ komunikacyjny, i przebu­dowane centrum - więc w moim przekonaniu nadszedł czas na dzielnice.

W tym roku mieszkańcy Katowic po raz pierw­szy otrzymali pieniądze w ramach budżetu obywatelskiego. Czy dobrze wykorzystali nową możliwość?

Budżet obywatelski został zaakceptowany przez mieszkańców, szczególnie osoby zain­teresowane aktywnym udziałem w funkcjo­nowaniu i unowocześnianiu naszego mia­sta. Jednym z kluczowych celów budżetu obywatelskiego jest zainicjowanie społecznej debaty na poziomie lokalnym dającej mieszkań­com możliwość rozważenia realnych potrzeb ich społeczności oraz podjęcia przemyślanego wyboru. W Katowicach cel ten został osiągnię­ty - w 2015 roku zostanie zrealizowanych 86 wybranych projektów. Zaangażowanie podczas głosowania pokazało, że społeczności lokalne mają ogromny potencjał. Kolejne lata powinny być więc czasem otwarcia się na dzielnice i wła­śnie na społeczności lokalne. Podejmowane przez nich działania wspólnie kształtują wizję całego miasta.

Wywiad z Piotrem Uszokiem

Rządził Pan miastem nieprzerwanie przez 16 lat. To bardzo długo. Czy łatwo było zrezy­gnować i oddać stery młodszemu pokoleniu?

Podjąłem decyzję, że nie będę kandydował, już w 2010 roku - zapowiedziałem, że jest to moja ostatnia kadencja. Przystąpiłem do realizacji bardzo poważnego programu rozwojowego naszego miasta, wynikającego z założeń mojego programu wyborczego z 2006 roku. Wyznaczyli­śmy wówczas sześć stref rozwojowych w ścisłym centrum, przygotowaliśmy dokumentację pro­jektową, zabezpieczyliśmy źródła finansowania dla tych projektów. Już wtedy mówiłem, że lata 2010-2015 będą czasem przebudowy centrum. Zrewitalizowaliśmy ul. Mariacką, zapowiadałem przebudowę dworca głównego i układu komu­nikacyjnego wokół - to się stało. Przystąpiliśmy do bardzo dużej inwestycji, związanej z prze­budową terenu po kopalni Katowice, gdzie po­wstały Muzeum Śląskie, które jest inwestycją Marszałka, nowa siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, a na początku roku zostanie zakończona budowa Międzynaro­dowego Centrum Kongresowego. Komplekso­wo zmodernizowaliśmy Spodek. Rozpoczęliśmy także potężną inwestycję, z której skali i zakresu nikt prawdopodobnie nie zdaje sobie sprawy, mam tu na myśli przebudowę strefy Rondo-Ry­nek. Projekt wiąże się z przebudową układu ko­munikacyjnego i korytarza rzeki Rawy. Równo­legle prowadziliśmy wielkie inwestycje liniowe - niemal ukończyliśmy przebudowę kanalizacji miasta, wartą 600 mln zł. Jednakże w związ­ku z tym, że pozyskaliśmy w ostatnim okresie dodatkowe środki, rozszerzyliśmy to przedsię­wzięcie i prace będą trwały jeszcze w roku 2015. Podobnie z tramwajami - zmodernizowaliśmy całą sieć tramwajową w Katowicach. Pozostaje jedynie odcinek od Pętli Słonecznej do Siemia­nowic, ale jeszcze nie przesądzono o trasie. Za­kupiliśmy nowe tramwaje. Zmodernizowaliśmy starszy tabor. Projekt de facto jest skończony, ale również w tym przypadku pozyskaliśmy nowe środki, stąd też realizowane są dodatkowe zada­nia, chociażby przebudowa centralnego placu w Szopienicach. To daje mi satysfakcję i komfort, że w zasadzie przy dużym wysiłku pracowników Urzędu Miasta, miejskich jednostek organizacyj­nych zrealizowaliśmy wiele zaprojektowanych zadań.

Za rok odbędą się wybory parlamentar­ne, w których możliwe, że Pan wystartuje. Co Piotr Uszok zamierza robić przez najbliż­sze 12 miesięcy?

Wywiad z Piotrem UszokiemPrzez najbliższy rok obowiązuje mnie, zgodnie z przepisami, zakaz pełnienia funkcji w przed­siębiorstwach, wobec których wydawałem decyzje administracyjne. Przez okres swojej prezydentury przebywałem na bezpłatnym urlopie udzielonym przez kopalnię Murcki Staszic. W związku z zakazem zwróciłem się do prezesa Holdingu o przedłużenie urlopu na czas obowiązywania tego wyłączenia. Prezy­dent Marcin Krupa zaproponował mi funkcję doradcy w zakresie inwestycji, których realiza­cja jest na etapie zakończenia, np. Międzyna­rodowego Centrum Kongresowego, obszaru Rondo-Rynek czy przebudowy linii tramwa­jowych w Śródmieściu. Chciałbym przez rok służyć nowemu prezydentowi pomocą, mając jednak świadomość, że to on jest prezyden­tem i on rządzi.

Wywiad z Piotrem Uszokiem

W 2013 roku w Katowicach odbyły się elimina­cje Intel Extreme Masters, w 2014 finał. Obie imprezy okazały się sukcesem, a w przyszłym roku impreza po raz kolejny zawita do Spodka. Organizacja mistrzostw świata w piłce siatko­wej również nie zawiodła kibiców. Czy duże, sportowe imprezy mogą okazać się mocną stroną Katowic?

Katowice od lat promują się poprzez sport, wiel­kie wydarzenia zawsze gościły w naszym mie­ście zmieniając jego wizerunek, co szczególnie widoczne jest w ostatnim czasie. Cieszę się, że wśród wielu imprez o międzynarodowej randze mieliśmy możliwość gościć Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn tak w fazie elimi­nacji jak i wspaniałego finału. Mistrzostwa te to ogromny sukces nie tylko polskiej siatkówki, ale i naszego miasta, które wzorowo zdało egzamin z ich organizacji. Spodek, jako jedna z najlep­szych hal po raz kolejny wpisał się w historię złotymi literami. Odbywają się tutaj między in­nymi także największe wydarzenia o międzyna­rodowej randze, np. Mistrzostwa Europy w Ko­szykówce EuroBasket, rozgrywki Ligi Światowej w piłce siatkowej czy turniej kobiecy WTA Ka­towice Open, zaś w roku 2016 gościć będziemy Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn. Także organizatorzy najbardziej prestiżowego turnieju e-sportowego na świecie podjęli de­cyzję o rozegraniu finałów dziewiątego sezonu Intel Extreme Masters w katowickim Spodku. Będzie to również sprawdzian nowo powstałego Międzynarodowego Centrum Kongresowego, gdzie odbędzie się część targowo konferencyjna imprezy. Święto e-sportu i technologii zawita do Spodka w dniach 12 - 15 marca 2015 roku.

Gorące tematy

Snowfest - drugie ogłoszenie!

Snowfest - drugie ogłoszenie!

Siódma edycja festiwalu SnowFest - najgorętszego wydarzenia w samym środku zimy - odbędzie się 28 i 29 lutego w Szczyrku. Po raz kolejny na terenie amfiteatru pojawi się liczna grupa więcej

MIASTA MAJĄ DOBRY PR

MIASTA MAJĄ DOBRY PR

Jak polskie miasto stało się rozpoznawalne na całym świecie, jak wciągnąć w marketing miejsc influencerów, jak wykorzystać storytelling w samorządach, jakie akcje społeczne prowadzić, aby więcej

Nowa muzyka

Nowa muzyka

Na mapie polskich festiwali można spokojnie doliczyć się co najmniej kilkudziesięciu pozycji. Niektóre są małe, kameralne, zaszyte w podziemiach fortu lub leśnej głuszy. Inne wręcz więcej

PR W SAMORZĄDZIE JUŻ WE WRZEŚNIU

PR W SAMORZĄDZIE JUŻ WE WRZEŚNIU

Samorządowa gra o tron - rusza konkurs Kryształy PR-u Zmagania serialowych bohaterów o miejsce na tronie dobiegły końca. Ich role przejął jednak ktoś inny, a rozgrywka toczy się więcej

AIR SHOW W 100 LECIE POWSTAŃ ŚLĄSKICH

AIR SHOW W 100 LECIE POWSTAŃ ŚLĄSKICH

Widowiskowe podniebne akrobacje, rekonstrukcje walk i historyczne dioramy – już 15 czerwca na katowicki Muchowiec powróci FAJERA! W tym roku wydarzenie zostało włączone w oficjalne obchody więcej